Begroting 2019: zichtbaar aan de slag

Hillegom kiest voor veilig, groen en wonen

De speerpunten in de begroting 2019 van de gemeente Hillegom staan in het kader van een veilige woon- en leefomgeving, groen in de wijk en het versnellen van de woningbouwopgave.

Samen met inwoners, ondernemers en instellingen wil het college werken aan een inclusief Hillegom: een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeentelijke lasten blijven komend jaar gelijk.

Het thema duurzaamheid komt in de begroting bij alle onderdelen prominent terug.

Lees het hele nieuwsbericht van 9 oktober 2018

Financiën

De gemeente maakt ieder jaar een kadernota, een begroting, een bestuursrapportage en een jaarrekening.

In de kadernota staan specifiek de beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten van het komende jaar en zo mogelijk voor de 3 jaren daar op volgend. Na vaststelling wordt de kadernota verder uitgewerkt in de begroting, die de gemeenteraad in het najaar vaststelt.

Gedurende het begrotingsjaar informeert het college de raad op hoofdlijnen over de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting, het verloop van de budgetten en investeringen. Deze financiële bestuursrapportage wordt 1 keer per jaar opgesteld.

Na afloop van elk jaar stelt de gemeente een jaarrekening vast.

Ga naar het begin