Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2020

Publicatiedatum:
maandag 23 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsUitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2020

 

De Inspecteur als bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub a, van de Gemeentewet;

gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond  van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus’ door Cocensus  worden verzorgd;

gelet op de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2020;

 

besluit

vast te stellen de: Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2020.

 

Artikel 1 Algemene bepaling

1. Deze regeling geeft uitvoering aan de in de belastingverordeningen van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus deelnemende gemeenten, op grond waarvan nadere regels gegeven kunnen worden met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

2. Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

 

Artikel 2. Formulieren

Voor de uitvoering van de aanslagen rioolheffing, toeristenbelasting en hondenbelasting gelden de onderstaande formulieren:

1. Aangifteformulier Rioolheffing;

2. Aangifteformulier Toeristenbelasting gemeente Haarlemmermeer;

3. Aangifteformulier Toeristenbelasting algemeen;

4. Aanmeldingsformulier Toeristenbelasting;

5. Nachtverblijfregister algemeen;

6. Aangifteformulier Hondenbelasting;

7. Afmeldformulier Hondenbelasting.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    De ‘Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren van gemeentelijke belastingen 2098 ’ vastgesteld op 21 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2020.

  • 3.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling (vaststellen) formulieren ten behoeve van gemeentelijke belastingen 2020.

  

Hoofddorp, 28 november 2019, 

de directeur van Cocensus,

  

drs. G.G.J. Schipper 

 

Ga naar het begin