Verkeersbesluit opheffen van de algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Prins Bernhardstraat tegenover nr. 2, te Hillegom

Publicatiedatum:
woensdag 3 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen van de algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Prins Bernhardstraat tegenover nr. 2, te Hillegom

Logo Hillegom

Postbus 32

2180 AA Hillegom

T 14 0252

gemeente@hillegom.nl

Kenmerk: Z-20-128043

Datum: 11 mei 2020

Behandelaar: Arend Kranenburg

Medewerker team Beleid en Inrichting, domein Buitenruimte.

 

 

Burgemeester en wethouders van Hillegom,

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • de Prins Bernhardstraat onderdeel is van de centrumplannen in Hillegom;

 • uit het ontwerp- en participatieproces in 2018 en 2019 wijzigingen voortkomen die betrekking hebben op de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte;

 • op 28 juni 2018 de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma/-plan heeft vastgesteld waarin deze ontwerpkeuzes en verkeersmaatregelen zijn opgenomen;

 • in het eerste kwartaal van 2020, door een aanvulling in het uitvoeringsprogramma/-plan, ruimte noodzakelijk is voor fietsparkeerplaatsen;

 • de algemene gehandicaptenparkeerplaats, tegenover nr. 2, niet past binnen het ruimtelijk inrichtingsplan;

 • een nieuwe algemene gehandicaptenparkeerplaats - voor eind 2020 - wordt gerealiseerd in directe nabijheid, namelijk op het Floraplein;

 • de veiligheid op de weg, de instandhouding van de weg en de bruikbaarheid daarvan geen beperkingen geven om een algemene gehandicaptenparkeerplaats op te heffen;

 • maatregelen zijn conform artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • het verkeersbesluit met kenmerk Z-20-128043 wordt ingetrokken.

Het besluit

Besluit:

 • tot opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Prins Bernhardstraat tegenover nr. 2;

 • door het verwijderen van bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • conform bijlagen;

 • treed in werking op grond artikel 27, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken.

Bijlagen:

 • 2D-VRH-50007-v2.0 (gewijzigde tekening verkeersbesluit - nieuwe situatie)

 • 2D-VRH-50008-v2.0 (tekening verkeersbesluit - oorspronkelijke situatie)

 

Hillegom, 11 mei 2020.

Namens burgemeester en wethouders van Hillegom,

Medewerker team Beleid en Inrichting, domein Buitenruimte,

 

 

dhr. A. Kranenburg

Mededelingen

Juridisch kader:

 • op grond van artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); en

 • gezien het “Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom 2019”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, mandaat en bevoegdheden te verlenen aan het Bestuur HLTsamen, en ondermandaat aan de medewerker domein Buitenruimte voor het nemen verkeersbesluiten;

 • op grond van artikel 24, lid a, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) worden verkeersbesluiten genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef, de verkeersadviseur van de politie eenheid Den-Haag; en

 • wordt het verkeersbesluit conform artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend gemaakt door publicatie in de Staatscourant.

 

Bezwaar- of beroepsclausule:

 • belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking, tegen het hiervoor genoemde besluit een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom;

 • het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

  • handtekening van de indiener;

  • de naam van de indiener;

  • adres van de indiener;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden waarop het bezwaarschrift rust (motivering).

 • het indienen van een bezwaarschrift heeft op het betreffende besluit geen schorsende werking;

 • indieners van een bezwaarschrift kunnen de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. Dit verzoek moet eveneens gemotiveerd zijn en worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een kopie van het ingediende bezwaarschrift moet hierbij worden meegezonden.

 

 

Ga naar het begin