Aanwijzingsbesluit verboden gebied Gouwebos in Waddinxveen

Publicatiedatum:
woensdag 3 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenAanwijzingsbesluit verboden gebied Gouwebos in Waddinxveen

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden inhoudende de aanwijzing van het Gouwebos in Waddinxveen als verboden gebied in de zin van artikel 2.5. van de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden van 11 mei 2020 (Aanwijzingsbesluit verboden gebied Gouwebos in Waddinxveen)

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,

 

gelet op artikel 2.5., eerste lid van de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden van 11 mei 2020,

 

 

overwegende:

- dat op 11 mei 2020 de 5e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 11 mei 2020 (hierna: de noodverordening) in werking is getreden;

- dat in artikel 2.5., eerste lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden en locaties kan aanwijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden;

- dat deze bevoegdheid kan worden ingezet wanneer in gebieden en op locaties de maatregelen tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de aanwezige personen niet in acht wordt genomen, dan wel wanneer de niet inachtneming daarvan dreigt;

- dat deze bevoegdheid onderdeel is van een pakket aan landelijke maatregelen;

- dat door de burgemeester van Waddinxveen, op basis van informatie van de politie, wordt gevreesd voor een samenkomst van ongeveer 250 personen in het Gouwebos in Waddinxveen in de avond en nacht van vrijdag 29 mei 2020 op zaterdag 30 mei 2020;

- dat het aannemelijk is dat daardoor de afstand van 1,5 meter tussen de aanwezige personen niet in acht zal worden genomen, waardoor er het gevaar ontstaat op verdere verspreiding van COVID-19 in de regio;

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio daarom deze samenkomst op deze locatie wil tegengaan door het afsluiten van het Gouwebos in Waddinxveen;

- dat daarom het in dit besluit vermelde Gouwebos in Waddinxveen wordt aangewezen als gebied waar het voor eenieder verboden zich te bevinden van vrijdag 29 mei 2020 om 21.00 uur tot en met zaterdag 30 mei 2020 om 06.00 uur.

- dat dit verbod op grond van artikel 2.5., tweede lid, onder a. en b. van de noodverordening niet geldt voor bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied alsmede voor personen die in het gebied noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

- dat het in dit besluit vermelde verbod wordt ondersteund door het gebied af te zetten middels afzetlinten, hekken of op een andere zichtbare wijze dan wel de afsluiting van het gebied ter plaatse kenbaar is gemaakt door borden met minimaal de tekst “Toegang verboden Afgesloten ivm COVID-19”;

 

BESLUIT:

 

Aanwijzingsbesluit verboden gebied Gouwebos in Waddinxveen

 

 

 

Artikel 1  

Het Gouwebos in Waddinxveen (zoals beschreven en gemarkeerd op de plattegrond in de bijlage) is aangewezen als gebied waar het op grond van artikel 2.5., eerste lid, van de noodverordening voor eenieder verboden is zich te bevinden:

 

Artikel 2  

Het verbod op grond van artikel 1 geldt van vrijdag 29 mei 2020 om 21.00 uur tot en met zaterdag 30 mei 2020 om 06.00 uur.

 

Artikel 3  

Het verbod als bedoeld in artikel 1 en artikel 2 gelden op grond van artikel 2.5. tweede lid, onder a. en b. van de noodverordening niet voor bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied alsmede voor personen die in het gebied noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

 

Artikel 4  

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl). Dit besluit wordt tevens zo spoedig mogelijk in het Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd.

 

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verboden gebied Gouwebos in Waddinxveen.

 

 

Leiden, 29 mei 2020

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

drs. H.J.J. Lenferink

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, postbus 1123, 2302 BC Leiden, t.a.v. de afdeling Strategie en Beleid. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

BIJLAGE: beschrijving en plattegrond Gouwebos in Waddinxveen

 

Ga naar het begin