Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – 3e Loosterweg tussen 118 en 130 te Hillegom

Publicatiedatum:
dinsdag 23 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit Wet geluidhinder – 3e Loosterweg tussen 118 en 130 te Hillegom

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen om de volgende

hogere waarden vast te stellen vanwege het wegverkeer op de 3e Loosterweg (op basis

van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh)).

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan

op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden

verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere

geluidgevoelige functies.

In het bestemmingsplanLoosterweg 130 e.o. wordt de mogelijkheid geboden om 2

woningen op het perceel 3e Loosterweg tussen 118 en 130 op te richten.

Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het weg- en

railverkeerslawaai bij de nieuwe woningen.

Ten behoeve van de nieuwe woning, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie

is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai bij de

nieuwe woningen wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen

hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van de 3e Loosterweg van

maximaal 53 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet

betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek

bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van woensdag 24 juni 2020 tot en met dinsdag 4 augustus 2020 bij de receptie van het gemeentehuis in Hillegom.

Zienswijzen

U kunt tot en met dinsdag 4 augustus uw zienswijze indienen. Dat doet u schriftelijk of

mondeling binnen zes weken na het ter inzage leggen van het ontwerp-besluit met

bijbehorende stukken. U stuurt uw zienswijze naar: burgemeester en wethouders van

de gemeente Hillegom, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD

Leiden.

Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het

ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

-De heer R. Hennekam, tel. 071-4083304 (inhoudelijk)

-Mevrouw C. Spolders van de gemeente Hillegom, tel. 14-0252 (ruimtelijke ordeningsaspecten).

Ga naar het begin