Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen.

De taken van de gemeenteraad zijn:

  • volksvertegenwoordiging
  • kaderstelling: de gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente Hillegom. De raad stelt onder andere bestemmingsplannen en verordeningen vast. In de gemeentebegroting bepaalt de raad hoeveel geld er aan welke doelen mag worden uitgegeven. Ook bepaalt de raad de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Het college van Burgemeester en Wethouders voert dit beleid uit.
  • controle: de gemeenteraad controleert of het college het afgesproken beleid goed uitvoert.

 

Samenstelling gemeenteraad

In Hillegom bestaat de gemeenteraad uit 19 raadsleden en 6 fracties. De burgemeester is voorzitter van de raad. De raad wordt ondersteund door de griffie.

Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies

De raad vergadert één keer per maand. In deze vergadering debatteren de verschillende politieke fracties en worden besluiten genomen over de raadsvoorstellen. Twee weken voor elke raadsvergadering is er een raadscommissie ter voorbereiding op de komende raad. 

Locatie en vergaderstukken inzien

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal, Hoofdstraat 115. Ze beginnen in de regel om 19:30 uur. U kunt de vergaderingen bijwonen.

De vergaderdata en de agenda's worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in De Hillegommer en via de online vergaderkalender. Als u op de titel in de vergaderkalender klikt kunt u de vergaderstukken inzien.

Enkele dagen voor de vergadering liggen de stukken tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis. Bij de griffie kunt u zich aanmelden om een e-mailbericht te ontvangen als een nieuwe agenda op de website is gezet.

Live uitzending vergaderingen en archief

Het geluid van de openbare raadsavonden wordt live uitgezonden via internet. U kunt daar later de opgeslagen geluidsopname als digitaal verslag vinden, uitgesplitst naar agendapunt en spreker.

Ga naar het begin