Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een instrument van de raad, dat erop gericht is de raad te ondersteunen in zijn controlerende taak. Het is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar het gemeentelijk beleid. 

Dit doet de rekenkamercommissie op drie onderdelen:

  • Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
  • Doeltreffendheid: zijn de beoogde doelen van het beleid bereikt?
  • Doelmatigheid: zijn de beleidsdoelen tegen zo min mogelijk inzet van middelen/kosten bereikt?


Hillegom heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met Lisse.

Ga naar het begin