Omgevingsvisie Hillegom

In de Omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen de koers van Hillegom. Duurzaamheid is het leidende principe. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben veel inwoners, ondernemers, verenigingen en instanties meegedacht over de koers richting de toekomst.

In de Omgevingsvisie is Hillegom verdeeld in 6 deelgebieden. Per deelgebied beschrijven we de belangrijkste karakteristieken en koers.

Dit zijn:

  • duurzame bloementuin
  • Hollandse weides
  • historisch hart
  • heerlijke woonplaats
  • werkplaats Hillegom
  • levendige linten


Duurzaamheid als leidend principe

Met de Omgevingsvisie als kompas wil de gemeente, samen met inwoners en ondernemers, ook doelen bereiken op het gebied van duurzaamheid (‘people, planet en profit’). Initiatieven moeten niet alleen bijdragen aan de kernkwaliteit van het deelgebied, maar ook aan een duurzame toekomst voor Hillegom en omgeving.

Werken met de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland’ is in 2018 vastgesteld. In de omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen hoe we willen dat Hillegom er in de toekomst uit gaat zien.

De gemeente, haar inwoners en initiatiefnemers hebben het afgelopen jaar, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet gewerkt met de omgevingsvisie. Jaarlijks bekijken we of de omgevingsvisie aangepast moet worden, zodat de visie op de fysieke leefomgeving actueel is en blijft.

Actualisatie 2019

De Omgevingsvisie – Actualisatie 2019 is op de volgende onderdelen aangepast:

  • Alle wegen in het buitengebied worden als levendig lint benoemd, met de herkenbare cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken die daarbij horen en zoals deze in het deelgebied ‘Levendige linten’ staan.
  • Het opnemen van de ‘open vensters’ in de Omgevingsvisiekaart Hillegom, zoals deze in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016 staan.
  • Het hanteren van de streefwaardes van het GPR-Gebouw voor de nieuwbouw van woningen (DuurzaamheidPrestatie minimaal een 8, Gezondheid en Gebruikskwaliteit minimaal een 8 en Toekomstwaarde minimaal een 7).


Actualisatie 2020

De gemeente is bezig met de volgende actualisatie. Deze staat gepland voor oktober 2020. Hierin nemen we de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, gezondheid en klimaatadaptatie mee.

Ga naar het begin