Herinrichting Van Nispenpark en Hoofdstraat Noord

Juni t/m december 2019

Tijdens de herinrichtingwerkzaamheden zullen de deelgebieden niet of slechter bereikbaar zijn. Lees het nieuwsbericht

Het Van Nispenpark is onderdeel van de centrumplannen. Met de uitvoering van de centrumplannen maken we Hillegom mooier. Het park wordt zo ingericht dat het een prettige plek is om in te verblijven. Het park krijgt daarnaast een thematische invulling: cultuur. Zo maken we het park geschikt voor activiteiten zoals optredens (theater), uitvoeringen (muziek, dans) en mogelijkheden voor sport en spel. Het plan voor het park omvat ook de herinrichting van Hoofdstraat Noord, de Mariastraat (tot aan de Prinses Irenelaan) en het Deltahof.

Toelichting op het plan

Het park wordt een open en uitnodigend dorpspark, dat past bij het dorp en de omgeving. Hierbij wordt een relatie gelegd met de historie waarbij karakteristieke gebouwen zoals de kerk worden geaccentueerd. De inrichting is zo gekozen dat een brede doelgroep van bezoekers het park voor verschillende doeleinden kan gebruiken. De herinrichting is gebaseerd op de gebiedsvisie Martinuskerk en past binnen het beschermd dorpsgezicht. De herinrichting voldoet geheel aan de uitgangspunten zoals deze staan verwoord in de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en past ook binnen het Groenbeleidsplan Hillegom.

Het plan brengt meer biodiversiteit in het park door een grote waterpartij met wadi’s en natuurvriendelijke oevers, bloembedden met bijen- en vlindervriendelijke vaste planten en nieuwe aanplant van vogelvriendelijke heesters en bomen. Met de aanleg van de waterpartij is het park en het omliggende gebied voorbereid op de klimaatverandering waarin we steeds vaker te maken krijgen met hevige regenval.

Deze meerwaarde voor de natuur wordt gerealiseerd binnen de doelstelling voor een open en uitnodigend dorpspark met ruimte voor verblijf, sport, spel, culturele evenementen, kunst en educatie. De structuren van de paden in het plan zijn gebaseerd op het historische kavelpatroon aldaar en zijn daarmee een verwijzing naar de bollenvelden die vroeger op deze plek lagen.

Door een nieuwe indeling van het Deltahof wordt het parkeren geoptimaliseerd waardoor meer ruimte ontstaat voor groen en water. De Hoofdstraat krijgt hetzelfde karakter als de recent ingerichte Hoofdstraat Zuid. Aansluitend wordt het plein rondom de Moerascyprus veranderd. Hier komt meer ruimte voor terrasvorming en het plein wordt vriendelijk aangekleed met de bloembedden zoals deze ook rondom de kerk komen te liggen.


Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels aan de gang en duren tot het einde van 2019. Het gehele project is opgedeeld in verschillende fasen. 

Fase A: Deltahof 

De werkzaamheden op het Deltahof starten eind april en eindigen eind juni. De herinrichting van het Deltahof start met het aanleggen van een speciale afvoer voor regenwater. Al het regenwater stroomt straks niet meer het vuilwaterriool in maar stroomt de nieuw aan te leggen waterpartij in. Zo belasten we het vuilwaterriool minder en is er bij hevige regen minder snel wateroverlast. Alle huisaansluitingen op het vuilwaterriool worden vernieuwd.

Na het rioolwerk start men met het opnieuw bestraten. De huidige stenen en tegels gebruiken we hierbij opnieuw. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde. Als laatste krijgt het plein haar groene aankleding. Zo worden de eerder weggehaalde bomen weer teruggeplaatst. Dit gebeurt in het najaar omdat we in de zomer geen bomen kunnen plaatsen.

Werkrichting:
De aannemer start aan de zijde van het HD-plein ter hoogte van de ondergrondse containers en werkt in de richting van de Hoofdstraat. Het verwijderen van de bestrating, de rioolwerkzaamheden en de aanleg van de nieuwe bestrating zal in drie stappen gebeuren. Hierna starten de werkzaamheden aan de nieuwe waterpartij, bij de rotonde en de bushalte. De planning is natuurlijk afhankelijk van het weer.

Bereikbaarheid en parkeren:
Tijdens de gehele periode is de (parallelweg) Van den Endelaan gesloten voor al het verkeer. De aannemer zorgt dat winkels, bedrijven en woningen voor voetgangers altijd bereikbaar zijn. We streven ernaar het parkeerterrein Deltahof zo lang mogelijk in gebruik te houden. Alternatieven voor het parkeren zijn de parkeerplaatsen aan de Zanderij, en de parkeergarages van de Dekamarkt en Albert Heijn.
 

Fase B: Hoofdstraat 

De werkzaamheden starten begin juni en eindigen half november. Na het opbreken van de verharding leggen we een nieuw regenwaterriool aan. Daarna starten we met het aanleggen van de nieuwe bestrating.

Werkrichting:
De aannemer start aan de zijde van de Pr. Bernhardstraat en werkt richting de rotonde Van den Endelaan.

Fase C: Van Nispenpark 

De werkzaamheden in het Van Nispenpark starten eind april en lopen door tot eind november. Na de bodemsanering en het archeologische onderzoek wordt de drainage in het park aangelegd. Daarna leggen we de puinfundering van de paden aan. In juni start het werk aan de waterpartij. In de periode van augustus tot en met november werken de aannemers aan de bloembedden in de kerktuin en het Mariaplein. In de periode van half augustus tot half november wordt de elementenverharding in het park aangebracht. Op 11 en 12 november volgt daarop het aanbrengen van het schelpenasfalt in het park. In de loop van de aanleg van het park plaatsen we de speelelementen van het natuurspelen en het Beatles-monument.

Tot slot volgt het planten van de bomen, heesters en vaste planten.

Fase D: Mariastraat  

De werkzaamheden starten hier op 18 november 2019 en lopen door tot eind decmber. De oude klinkerverharding en natuurstenen banden van de Mariastraat hergebruiken we. Na het weghalen van deze verharding komt ook hier een nieuw regenwaterriool. Het bestraten van de weg en de stoep volgt hierna.

Werkrichting:
De aannemer start aan de zijde van de Hoofdstraat en werkt richting de Prinses Irenelaan.
 


Van schets naar definitief plan

Het maken van het plan is begonnen met een zogenoemd schetsontwerp. Dit ontwerp is in de zomer van 2017 tijdens een inloopavond in het park gepresenteerd. Doel van de avond was om zoveel mogelijk feedback van inwoners en omwonenden te krijgen. Met ongeveer 80 reacties was de avond zeer geslaagd. Op de oproep om deel te nemen kwamen veel reacties. Het resultaat hiervan is een denktank bestaand uit omwonenden, inwoners en ondernemers.

In een aantal inspirerende sessies met de landschapsarchitect heeft de denktank alle reacties besproken en daaruit is het voorlopig ontwerp ontstaan.

23 november 2017 is dit voorlopig ontwerp gepresenteerd in Villa Flora. Hier gaf ontwerpbureau OKRA tekst en uitleg over het plan en was er opnieuw gelegenheid om een reactie te geven. Deze reacties zijn waar mogelijk in het plan verwerkt waardoor het definitief ontwerp is ontstaan. Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad positief gereageerd op het plan en geld beschikbaar gesteld.

Het plan is in de herfst van 2018 tot in detail uitgewerkt naar technische tekeningen en een werkomschrijving waarmee de uitvoerende partijen de herinrichting kunnen realiseren.

Ga naar het begin